Disclaimer

Disclaimer Ascol Verzekeringen BV

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.
Ondanks dat wij deze website met alle deskundigheid en zorgvuldigheid tot stand hebben gebracht, kunnen wij je echter geen garantie bieden voor het foutloos, ononderbroken en naar behoren functioneren van deze website en/of modules. Wij keuren iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

Informatie op deze site
Ascol Verzekeringen BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site en de aangeboden modules correct is.
Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Ascol Verzekeringen BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Ascol Verzekeringen BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiĆ«ren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen disclaimer
Ascol Verzekeringen BV heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Ascol Verzekeringen BV zijn aanvaard.

  • Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Particulier

Meer informatie

Zakelijk

Meer informatie